AudioNur.com - Video
Mirë se erdhët
Kyçu / Regjistrohu

Deklaratë distancuese

 

AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare nuk është përgjegjëse për asnjë nga artikujt, komentet, analizat apo emrat përdorues të paraqitur në faqjen e saj. Kjo ngase vetë postuesi/ja i artikullit, komentit, analizës, apo emrit përdorues tek AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare në mënyrë të qartë dhe specifike pranon të marrë dhe të ngarkohet me përgjegjësi të plotë rreth vetë postimit të tij/saj.

AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare distancohet totalisht nga çfarëdolloj përgjegjësie apo marrje në përgjegjësi për saktësinë, përmbajtjen, integritetin, legalitetin, përgjegjësinë, funksionueshmërinë apo disponueshmërinë e informacionit ose të materialit që paraqitet në faqjen e saj. AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare distancohet nga çfarëdolloj përgjegjësie nga shkaktimi i dëmeve si rrjedhim i shkarkimit apo hyrjes në çdo informacion apo material të ofruar nga AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare.

AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare njëkohësisht përmban dhe ofron lidhje me faqe të tjera interneti. Këto lidhje janë ofruar vëtëm për lehtësi ndaj jush dhe në asnjë mënyrë nuk janë dhe nuk indikojnë mbështetje dhe përkrahje të produkteve apo shërbimeve të ofruara në lidhjet e paraqitura, qofshin këto në tërësi apo pjesërisht dhe asnjë lloj informacioni në një lidhje të tillë të paraqitur nuk ka mbështetje dhe përkrahje nga AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare. Këto faqe, lidhjet e të cilave janë ofruar nga AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare, mund të përmbajnë mendime dhe qëndrime që nuk përputhen domosdoshmërisht me mendimet dhe qëndrimet e AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare. Po ashtu faqet, lidhjet e së cilave ofrohen nga AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare, mund të kenë kërkesa, kushte dhe direktiva të ndryshme nga tonat dhe në mënyrë specifike, leximi i kërkesave, kushteve dhe direktivave tona nuk heq nga perdoruesi obligueshmërinë e leximit dhe të përmbajturit ndaj tyre.

Të gjitha materialet, informacionet&shërbimet e ofruara nga AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare ofrohen "SIKURSE JANË", pa asnjë lloj garancie. AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare në mënyrë të qartë dhe specifike distancohet totalisht dhe në mënyrën më të plotë të lejuar nga ligji në mënyrë të qartë, të nënkuptuar dhe të drejtat e statusit të garancisë. AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare distancohet nga çfarëdolloj garancie për shërbimet apo mallrat e marra apo të ofruara apo reklamuara në AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare.

Çfarëdo logoje, imazhi, materiali apo sherbimi i ofruar nga Audio Nur - Lidhja Islame Shqiptare janë pronë e pronarëve të tyre origjinalë në formën e tyre origjinale. Tërësia e HTML dhe e databazës tek AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare janë të çertifikuara sipas © Copyright 2001-2009 AudioNur - Lidhja Islame Shqiptare.

Nëse keni ndonjë pyetje, koment ose sygjerim rreth tyre, ju lutemi të përdorni për këtë formën e Kontaktimeve.

RSS